Dodáváme stabilní a rychlý internet.

Na optické nebo bezdrátové síti.

Vždy Vám nabídneme to nejlepší, co je v místě Vaší přípojky k dispozici.

 

 Tarif  již od 300Kč/měsíc

Návrh smlouvy

 

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací

„Připojení k internetu“

č.:

 

 

Poskytovatel                                                                                                              Uživatel

Jméno: Josef Figura Jméno:
Adresa: Sedliště 111, 739 36 Sedliště Adresa:
IČ: 11536438 Dat.nar./r.č..:
Bankovní spojení: 670100 – 2209764481 / 6210 IČ:
E-mail: FiguraJosef@gmail.com E-mail:
Tel.: 558 271 888 Tel.:
Oprávněný zástupce: Josef Figura Oprávněný zástupce:

 

 

 1. Předmět smlouvy

1.1 Poskytovatel se touto smlouvou („Smlouva“) zavazuje poskytovat Uživateli služby elektronických komunikací v typu, v rozsahu a v ceně uvedené ve Specifikaci služeb („Specifikace služby“), která je nedílnou součástí této Smlouvy.

1.2 Uživatel se touto Smlouvou zavazuje řádně a včas platit cenu za poskytování služeb ve výši uvedené a způsobem uvedeným ve Specifikaci služby.

1.3 Datum zahájení poskytování služeb a podmínky pro poskytování služeb, stejně jako další práva a povinnosti smluvních stran jsou kromě této Smlouvy stanoveny v níže uvedených dokumentech a) b) c) („Dokumenty“).

V případě rozporu mezi ustanoveními jednotlivých Dokumentů, mají přednost Dokumenty v následujícím pořadí:

 1. a) Specifikace služby. Novější specifikace služby má přednost před starší.
 2. b) Ceník s parametry služby internet – pevné bezdrátové připojení pro koncové zákazníky – spotřebitele.
 3. c) Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací v síti albrnet („VOP“).

1.4 Popisy, technické a kvalitativní parametry poskytovaných služeb jsou uvedeny ve Specifikaci služeb, v ceníku s parametry služby internet – pevné bezdrátové připojení pro koncové zákazníky – spotřebitele  a ve VOP.

1.5 V případě rozporu mezi Smlouvou a Dokumenty má přednost ustanovení Smlouvy, resp. jejích dodatků.

 

 1. Obecná ustanovení

2.1 Uživatel pro svoji identifikaci a komunikaci s Poskytovatelem používá číslo zákazníka shodné s číslem Smlouvy.

2.2 Uživatel se zavazuje používat služby výhradně na adrese využívání služby uvedené ve Specifikaci, není-li ve Specifikaci dohodnuto jinak.

2.3 Uživatel je oprávněn se obracet na Poskytovatele s požadavky na nové služby a změny stávajících služeb.

2.4 Nové služby, změny v rozsahu a v parametrech poskytovaných služeb lze sjednat formou vyhotovení nové Specifikace v písemné formě, která se po akceptaci obou smluvních stran stává nedílnou součástí Smlouvy.

2.5 Změny Smlouvy lze provádět prostřednictvím číslovaných dodatků ke Smlouvě, které budou vypracovány na základě požadavku některé ze smluvních stran. Veškeré změny lze provádět pouze v písemné formě.

2.6 Smlouvu lze ukončit v souladu s VOP.

2.7 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2.8 Smlouvu mohou obě smluvní strany vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpověď musí být písemná a musí být druhé smluvní straně doručena prokazatelným způsobem, tj. doporučeným dopisem. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně.

2.9 Uživatel, který je spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku, a který Smlouvu uzavřel mimo prostory obvyklé k podnikání Poskytovatele nebo prostředky komunikace na dálku, má právo odstoupit od Smlouvy bez jakýchkoliv sankcí a bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů od okamžiku, kdy mu bylo umožněno užívat služeb dle této Smlouvy.

2.10 Uživatel uděluje Poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu platné legislativy.

2.11 Uživatel uděluje – neuděluje (*nehodící škrtněte) Poskytovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení o nových službách a marketingových akcích Poskytovatele do e-mailové schránky Uživatele.

2.12 Uživatel potvrzuje, že se s obsahem Smlouvy a Dokumentů dle čl. 1.4 seznámil, porozuměl jim, souhlasí s jejich obsahem, a že je obdržel v písemné formě.

2.13 Smlouva je připravena ve dvou vyhotoveních, které Uživatel i Poskytovatel obdrží po jednom.

2.14 Smlouva byla sepsána na základě pravé a svobodné vůle účastníků a nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

 

 

 

 

V dne V dne
…………………………………………………. ………………………………………………….
Oprávněný zástupce Poskytovatele Oprávněný zástupce Uživatele
jméno a podpis jméno a podpis

 

                                                                         

Návrh shrnutí smlouvy

Poskytovatel:
Název služby: Pevný přístup k internetu Jméno: Josef Figura
Adresa: Sedliště 111, 739 36 Sedliště
IČ: 11536438
E-mail: FiguraJosef@gmail.com
Tel.: 558 271 888
Oprávněný zástupce: Josef Figura

 

Shrnutí smlouvy

č.: …………………………….            ze dne:  …………………………………

Toto shrnutí smlouvy uvádí hlavní prvky této nabídky služeb, jak vyžadují právní předpisy EU (čl. 102 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972).

Pomáhá porovnat různé nabídky služeb.

Úplné informace o dané službě jsou obsaženy v jiných dokumentech.

 

Adresa přípojného místa: ……………………………………….

 

Služba: tarif  …….

Pevný přístup k internetu

Neomezený přístup k internetu

 

Rychlost služby přístupu k internetu a prostředky nápravy

Název tarifu Stahování dat (download)/Mbps Nahrávání dat (upload)/Mbps
Maximální rychlost    
Minimální rychlost    
Běžně dostupná rychlost    
Inzerovaná rychlost    
 
Zařízení  

 

Vadou služby přístup k internetu v pevném místě je změna výkonu služby spočívající v poklesu rychlosti stahování či odesílání pod běžně dostupnou rychlost stahování či odesílání, a to po souvislou dobu delší než 70 minut (velká trvající odchylka) nebo během 90 minut alespoň třikrát po souvislou dobu minimálně 3,5 minuty (velká opakující se odchylka).

Velká odchylka od rychlostních parametrů (viz výše) může mít za následek zpomalení až zastavení přístupu k internetu. To se projeví zhoršením kvality streamovaného videa ve vysokém rozlišení, delší dobou odezvy, pozdější aktualizací či delším načítáním nebo odesíláním dat aplikacemi a službami, nejhůře až jejich nefunkčností.

V době trvání velké odchylky je třeba ji ohlásit jako poruchu telefonicky, popřípadě emailem Poskytovateli a do 2 měsíců od jejího výskytu podat reklamaci na poskytovanou službu dle VOP čl.10.

 

Cena

Jednorázový zřizovací poplatek  
Pravidelná měsíční platba za tarif  

 

Doba trvání, obnovení, ukončení

Smlouvy bez zvýhodněné pravidelné měsíční platby za tarif jsou přímo v režimu Smlouvy na dobu neurčitou s možností třiceti denní výpovědi po datu uzavření smlouvy.

V případě zvolení zvýhodněného tarifu je Smlouva v režimu závazku 12 nebo 24 měsíců. Po uplynutí této doby přechází Smlouva automaticky do režimu Smlouvy na dobu neurčitou.

Výpověď smlouvy je možné učinit v listinné podobě s vlastnoručním podpisem smluvní strany či jejích oprávněných zástupců. Výpovědní doba je 30 dní a počíná běžet dnem následujícím po dni, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

 

Funkce pro koncové uživatele se zdravotním postižením

Tarif nemá specifické vlastnosti zvýhodňující spotřebitele s tělesným postižením.

 

Další důležité informace

Návrh specifikace služby

 

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací

„Připojení k internetu“

č.:

 

 

 

Poskytovatel                                                                                                              Uživatel

Jméno:

Josef Figura

Jméno:

 

Adresa:

Sedliště 111, 739 36 Sedliště

Adresa:

 

IČ:

11536438

Dat.nar./r.č..:

 

Bankovní spojení:

670100 – 2209764481 / 6210

IČ:

 

E-mail:

FiguraJosef@gmail.com

E-mail:

 

Tel.:

558 271 888

Tel.:

 

Oprávněný zástupce:

Josef Figura

Oprávněný zástupce:

 

 

 

 1. Předmět smlouvy

1.1 Poskytovatel se touto smlouvou („Smlouva“) zavazuje poskytovat Uživateli služby elektronických komunikací v typu, v rozsahu a v ceně uvedené ve Specifikaci služeb („Specifikace služby“), která je nedílnou součástí této Smlouvy.

1.2 Uživatel se touto Smlouvou zavazuje řádně a včas platit cenu za poskytování služeb ve výši uvedené a způsobem uvedeným ve Specifikaci služby.

1.3 Datum zahájení poskytování služeb a podmínky pro poskytování služeb, stejně jako další práva a povinnosti smluvních stran jsou kromě této Smlouvy stanoveny v níže uvedených dokumentech a) b) c) („Dokumenty“).

V případě rozporu mezi ustanoveními jednotlivých Dokumentů, mají přednost Dokumenty v následujícím pořadí:

 1. a) Specifikace služby. Novější specifikace služby má přednost před starší.
 2. b) Ceník s parametry služby internet – pevné bezdrátové připojení pro koncové zákazníky – spotřebitele.
 3. c) Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací v síti albrnet („VOP“).

1.4 Popisy, technické a kvalitativní parametry poskytovaných služeb jsou uvedeny ve Specifikaci služeb, v ceníku s parametry služby internet – pevné bezdrátové připojení pro koncové zákazníky – spotřebitele  a ve VOP.

1.5 V případě rozporu mezi Smlouvou a Dokumenty má přednost ustanovení Smlouvy, resp. jejích dodatků.

 

 1. Obecná ustanovení

2.1 Uživatel pro svoji identifikaci a komunikaci s Poskytovatelem používá číslo zákazníka shodné s číslem Smlouvy.

2.2 Uživatel se zavazuje používat služby výhradně na adrese využívání služby uvedené ve Specifikaci, není-li ve Specifikaci dohodnuto jinak.

2.3 Uživatel je oprávněn se obracet na Poskytovatele s požadavky na nové služby a změny stávajících služeb.

2.4 Nové služby, změny v rozsahu a v parametrech poskytovaných služeb lze sjednat formou vyhotovení nové Specifikace v písemné formě, která se po akceptaci obou smluvních stran stává nedílnou součástí Smlouvy.

2.5 Změny Smlouvy lze provádět prostřednictvím číslovaných dodatků ke Smlouvě, které budou vypracovány na základě požadavku některé ze smluvních stran. Veškeré změny lze provádět pouze v písemné formě.

2.6 Smlouvu lze ukončit v souladu s VOP.

2.7 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2.8 Smlouvu mohou obě smluvní strany vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpověď musí být písemná a musí být druhé smluvní straně doručena prokazatelným způsobem, tj. doporučeným dopisem. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně.

2.9 Uživatel, který je spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku, a který Smlouvu uzavřel mimo prostory obvyklé k podnikání Poskytovatele nebo prostředky komunikace na dálku, má právo odstoupit od Smlouvy bez jakýchkoliv sankcí a bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů od okamžiku, kdy mu bylo umožněno užívat služeb dle této Smlouvy.

2.10 Uživatel uděluje Poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu platné legislativy.

2.11 Uživatel uděluje – neuděluje (*nehodící škrtněte) Poskytovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení o nových službách a marketingových akcích Poskytovatele do e-mailové schránky Uživatele.

2.12 Uživatel potvrzuje, že se s obsahem Smlouvy a Dokumentů dle čl. 1.4 seznámil, porozuměl jim, souhlasí s jejich obsahem, a že je obdržel v písemné formě.

2.13 Smlouva je připravena ve dvou vyhotoveních, které Uživatel i Poskytovatel obdrží po jednom.

2.14 Smlouva byla sepsána na základě pravé a svobodné vůle účastníků a nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

 

 

 

 

V

dne

V

dne

 

 

 

 

………………………………………………….

………………………………………………….

Oprávněný zástupce Poskytovatele

 

Oprávněný zástupce Uživatele

 

jméno a podpis

 

jméno a podpis

 

           

 

Ceník s parametry smlouvy

Ceník s parametry služby internet – pevné bezdrátové připojení pro koncové zákazníky – spotřebitele

platný od 1. 1. 2021

Přehled tarifů

Tarif Cena Kč Rychlost v Mb/s
Pevný bezdrátový internet Měsíčně Maximální Minimální Běžně dostupná Inzerovaná
bez závazku při závazku *) při závazku **) stahování vkládání stahování vkládání stahování vkládání stahování vkládání
MINI 400 350 300 40,0 10,0 3,9 1,2 7,8 2,4 13,0 4,0
OPTI 600 550 500 60,0 20,0 6,0 1,8 12,0 3,6 20,0 6,0
MAXI 700 650 600 80,0 30,0 7,8 3,0 15,6 6 26,0 10,0

*) Zvýhodněná měsíční cena dané varianty (se slevou) poskytovaná při sjednání služby se závazkem na 12 měsíců.

**) Zvýhodněná měsíční cena dané varianty (se slevou) poskytovaná při sjednání služby se závazkem na 24 měsíců.

Doplňkové poplatky:

 • Aktivační poplatek připojení k internetu při uzavření smlouvy – 2 000 Kč
 • Instalační poplatek při zřízení koncového bodu sítě – dle skutečných nákladů
 • Vlastní pevná veřejná IP adresa – 100 Kč/měsíc
 • Volitelný balíček Bezstarostný servis – 100 Kč/měsíc
 • Odstranění závady na přípojce internetu, která nebyla způsobena ze strany poskytovatele – 300 Kč za každou započatou hodinu
 • Servisní pomoc formou vzdáleného přístupu, vzdálené plochy – 100 Kč za každých započatých 10 minut
 • Ostatní servisní práce nesouvisející s přípojkou internetu (např. servis PC, tabletu, atd.) – 300 Kč za každou započatou hodinu
 • Vystavení písemného vyúčtování a jeho zaslání na adresu zákazníka v obálce Českou poštou – 50 Kč
 • Oprava již vystaveného vyúčtování na žádost zákazníka – 50 Kč
 • Smluvní poplatek za obnovení Služby – 100 Kč
 • Dohledání a zpracování nebo navrácení zákazníkem chybně zaslané platby na bankovní účet – 50 Kč

 

Definice pojmů

Tarif je způsob a výše účtovaných poplatků spojených s poskytovanou službou.

Doporučené použití je využití služby za účelem a způsobem, pro který služba je primárně určena a rámci jejích technických parametrů.

Rychlost služby je objem přenesených dat za jednotku času ve směru k zákazníkovi (stahování, download) a ve směru od zákazníka (vkládání, upload). Uvádí se v numerických jednotkách bitů (gigabitů, megabitů…) za sekundu měřených na transportní vrstvě dle referenčního modelu ISO/OSI.

Maximální rychlost je nejvyšší možná reálně dosažitelná rychlost stahování (download) a nahrávání (upload) dat na dané přípojce či v daném místě připojení s ohledem na použitou technologii a s ohledem na konkrétní podmínky nasazení s možnou variancí způsobenou prokazatelně pouze fyzikálními vlastnostmi daného koncového bodu.

Inzerovaná rychlost je rychlost uváděná Poskytovatelem v jeho obchodní komunikaci a v ceníku.

Běžně dostupná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jejíž hodnotu může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat v době, kdy danou službu používá. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá alespoň 60 % hodnoty rychlosti inzerované a je dostupná v 95 % času během jednoho kalendářního dne. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo Mb/s).

Minimální rychlostí se rozumí nejnižší rychlost stahování (download) nebo vkládání (upload) dat, kterou se příslušný poskytovatel služby přístupu k internetu smluvně zavázal koncovému uživateli poskytnout. Hodnota minimální rychlosti odpovídá alespoň 30 % hodnoty rychlosti inzerované v podobě TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI, to znamená, že rychlost stahování (download), resp. vkládání (upload) dat neklesne pod hodnotu minimální rychlosti. Uváděnou jednotkou jsou numerické hodnoty v bitech za sekundu (např. kb/s nebo Mb/s).

Za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut.

Za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.

Koncový bod je předávacím rozhraním Služby a místem, kde se měří její rychlost. Podle konkrétní přístupové technologie se může jednat o výstupní ethernetový port koncového připojovacího zařízení, nebo o optickou, koaxiální či telefonní zásuvku.

IP adresa – při používání datových služeb se přiděluje neveřejná IP adresa. Pevná veřejná IP adresa se přiděluje na žádost Uživatele za poplatek uvedený v ceníku.

 

Faktory ovlivňující rychlost připojení

Dosažitelná rychlost poskytované služby závisí na mnoha faktorech, a to na faktorech neovlivnitelných ze strany poskytovatele ani ze strany uživatele, ale i na faktorech, které může uživatel přímo ovlivnit. V důsledku těchto faktorů je dosažitelná rychlost připojení zpravidla nižší než maximální. Faktory omezující rychlost připojení k internetu jsou zejména:

 • zvolený tarif/služba,
 • použitý typ koncového zařízení,
 • kvalita a délka přípojného vedení (mezi koncovým bodem sítě a příslušným přístupovým bodem sítě poskytovatele) o použitá technologie pro přípojné vedení uživatele,
 • frekvenční pásmo, počasí, vegetace, umělé horizonty, rušení budovami resp. jejich konstrukčními vlastnostmi, koncentrace uživatelů, překážky v cestě šíření signálu (pro bezdrátový internet),
 • kvalita a délka vedení vnitřních rozvodů v objektu uživatele (např. domácí WiFi připojení)
 • kvalita a konfigurace počítače nebo jiného zobrazovacího zařízení uživatele,
 • sdílení kapacity sítě více uživateli,
 • sdílení kapacity přístupového vedení, např. současným připojením více počítačů nebo souběžný provoz jiné služby elektronických komunikací na daném přípojném vedení, na kterém je služba poskytována, např. běžící služba IPTV nebo další OTT služby typu YouTube atd., běžící aktualizace operačních systémů nebo aplikací, poslech hudby na pozadí a další služby, které běží mimo internetový prohlížeč a nemusí být na první pohled jejich činnost zjevná,
 • obsah cílového požadavku uživatele v síti internet a další faktory sítě internet stojící mimo vliv poskytovatele,
 • dále na skutečně dosahovanou rychlost mohou mít vliv opatření řízení provozu uplatňovaná poskytovatelem, na což má poskytovatel v oprávněných případech nárok dle platné legislativy i Všeobecných obchodních podmínek.
 • Pro zjišťování výkonu služby a jejích vad je rozhodující měření rychlosti na portu koncového bodu sítě internet, a to na transportní vrstvě dle referenčního modelu ISO/OSI.

   

  Jak měřit rychlost služby přístupu k internetu

  Měření je nutné provádět na počítači, který je připojen kabelem přímo do koncového telekomunikačního zařízení s vypnutou WiFi, nikoliv prostřednictvím domácí WiFi! Před zahájením měření odpojte všechna ostatní zařízení v síti a ukončete všechny aplikace, které mohou využívat internetové spojení.

   

  Reklamace Služby

  Způsob podání a řešení reklamace je uveden ve Všeobecných obchodních podmínkách. V případě velké trvající nebo velké opakující se odchylky má zákazník možnost uplatnit reklamaci služby dle Všeobecných obchodních podmínek služeb albrnet, nejpozději do 2 měsíců ode dne vadného poskytnutí služby, jinak právo zanikne. Pokud je v rámci reklamačního řízení zjištěno, že Službu bylo možno využít jen částečně, anebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně Poskytovatele, má zákazník nárok na přiměřené snížení ceny. V případě neoprávněné reklamace služby, kdy je k ověření funkčnosti služby nutná návštěva technika, si Poskytovatel vyhrazuje právo vyúčtovat náklady na tuto návštěvu Uživateli ve výši dle platného Ceníku servisních služeb.

   

  Doporučené použití

  Pro jednotlivé Tarify a rychlosti Služby lze popsat optimální způsob jejich použití v rámci jejich technických parametrů.

   

  Tarif MINI

  • E-mail, chat, prohlížení webových stránek
  • Videoslužby v limitované kvalitě
  • Poslech internetových radií či podcastů
  • Základní práce s e-mailem
  • Tento tarif není vhodný pro Streamované video či televizi po internetu (IPTV)

   

  Tarif OPTI

  • Vhodný pro připojení více uživatelů v jedné domácnosti
  • E-mail, chat, sociální sítě a intenzivní prohlížení webových stránek
  • Streamované video či televize po internetu (IPTV) v rozlišení SD či HD na jednom aktivním zařízení
  • Videokonference, online výuka
  • Používání cloudových služeb
  • Práce s většími přílohami v e-mailech

   

  Tarif MAXI

  • Souběžný přístup k práci a zábavě na internetu pro více aktivních uživatelů
  • Streamované video či televize po internetu (IPTV) ve vysokém rozlišení (SD, HD) na více zařízeních
  • Videokonference, online výuka, přenosy větších objemů dat
  • Intenzívní využití cloudových služeb a internetových úložišť
  • Přenos z bezpečnostních kamer
  • Online hry

   

  Volitelný balíček bezstarostný servis

  • Bezplatný servis
  • Wifi routeru
  • Jedenkráte měsíčně bezplatná servisní pomoc formou vzdáleného přístupu, vzdálené plochy

   

   

  Tento dokument je nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací a doplňuje popisy služeb poskytovatele Josefa Figury.

   

  Ceník je platný od 1.1.2021 a platí do doby nahrazení novějším.

 •  
 •  
 •  
 • Bezplatný servis přípojky internetu
 • Vhodné především pro připojení jednoho uživatele
VOP

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací v síti albrnet (dále jen VOP)

 

 1. Definice pojmů

1.1 Poskytovatel je fyzická osoba – podnikatel, Josef Figura, Sedliště 111, 739 36  Sedliště, IČ:11536438

1.2 Zájemce je fyzická nebo právnická osoba, která projevila zájem o uzavření smlouvy s Poskytovatelem.

1.3 Uživatel je fyzická nebo právnická osoba, která s Poskytovatelem uzavřela smlouvu.

1.4 Smlouva je smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

1.5 Služba je jedna konkrétní služba nebo více služeb elektronických komunikací (služby datové, hlasové atd.) vč. případných doplňkových služeb.

1.6 Specifikace je dokument, který popisuje charakter, parametry a cenu Služby, a je nedílnou součástí Smlouvy.

1.7 Ceník s parametry služby internet je aktuálně platný ceník s parametry služby internet, ceník servisních služeb a  poplatků zveřejněný na webu Poskytovatele.

1.8 Cena je cena za poskytnutou Službu vyúčtovaná ve výši platné v době poskytnutí Služby.

1.9 Aktivační poplatek je cena za zřízení Služby účtovaná dle Ceníku.

1.10 Vyúčtování je účetní doklad splňující náležitosti stanovené platnou legislativou, sloužící k vyúčtování Ceny za poskytnuté Služby.

1.11 Telekomunikační síť je síť elektronických komunikací, tj. soustava přenosových systémů, které umožňují přenos signálů po kabelovém vedení, rádiem, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, sloužícími k přenosu hlasu, obrazu či dat.

1.12 Přípojný bod (nebo též Koncový bod) telekomunikační sítě je fyzický nebo virtuální bod, který je ve vlastnictví Poskytovatele a na kterém je Uživateli poskytován přístup k Telekomunikační síti, či je Uživateli předávána Služba. Přípojný bod obvykle slouží pro souběžné poskytování služeb více klientům Poskytovatele.

1.13 Připojovací zařízení (nebo též Koncové zařízení) je zařízení, kterým se Uživatel připojuje na Přípojný bod.

1.14 Závada je stav, kdy je Uživateli užívání Služby znemožněno z technických důvodů, Služba je nedostupná, je snížena její kvalita nebo omezen její běžný sjednaný rozsah, pokud nastala za Přípojným bodem (na straně Uživatele).

1.15 Porucha je stav, kdy je Uživateli užívání Služby znemožněno z technických důvodů, Služba je nedostupná, je snížena její kvalita, došlo ke snížení výkonu nebo omezen její běžný sjednaný rozsah, pokud nastala na nebo před Přípojným bodem (na straně Poskytovatele).

1.16 Dohled je aktivně vyvíjená činnost Poskytovatele na Telekomunikační síti (až po Přípojný bod) pro zabezpečení jejího bezproblémového provozu tak, aby byly dodrženy Smlouvou a Specifikací deklarované parametry Služby. Kontakt na Dohled je uveden na Specifikaci a na webu Poskytovatele. Dohled přijímá také hlášení Závad a Poruch, požadavky na administrativní a technické změny a na doplňkové a servisní služby.

1.17 Minimálně zajištěná dostupnost služby (nebo též SLA) je garantované dodržení technických parametrů Služby v takové výši, aby Uživatel mohl Službu užívat bez omezení v obvyklé kvalitě odpovídající dané Službě.

1.18 Omezení poskytování služby je zamezení aktivního přístupu ke Službě, tj. úplné nebo částečné omezení poskytování Služby. Po tuto dobu omezení je Služba Poskytovatelem účtována dle Smlouvy a Specifikace.

1.19 Zrušení poskytování služby je zrušení přístupu Uživatele k Přípojnému bodu a ukončení poskytování Služby (např. při ukončení Smlouvy).

1.20 Reklamace je právní úkon, kterým se Uživatel domáhá svých práv založených Poruchou Služby či vadným Vyúčtováním.

1.21 Klientský portál je chráněná část webových stránek provozovaná Poskytovatelem, do které má Uživatel přístup pomocí unikátního přístupového jména a hesla.

1.22 Minimální rychlost se rozumí nejnižší rychlost stahování (download) nebo vkládání (upload) dat, kterou se příslušný poskytovatel služby přístupu k internetu smluvně zavázal koncovému uživateli poskytnout. Hodnota minimální rychlosti odpovídá alespoň 30 % hodnoty rychlosti inzerované v podobě TCP propustnosti transportní vrstvy dle referenčního modelu ISO/OSI, to znamená, že rychlost stahování, resp. vkládání dat neklesne pod hodnotu minimální rychlosti.

1.23 Maximální rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, která musí být stanovena realisticky s ohledem na použitou technologii a její přenosové možnosti a s ohledem na konkrétní podmínky nasazení, které jsou pro směr download a upload limitující. Maximální rychlost musí být na dané přípojce či v daném místě připojení reálně dosažitelná s možnou variancí způsobenou prokazatelně pouze fyzikálními vlastnostmi daného koncového bodu.

1.24 Běžně dostupná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jejíž hodnotu může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat v době, kdy danou službu používá. Hodnota běžně dostupné rychlosti odpovídá alespoň 60 % hodnoty rychlosti inzerované a je dostupná v 95 % času během jednoho kalendářního dne.

1.25 Inzerovaná rychlost je rychlost odpovídající stahování (download) a vkládání (upload) dat, jakou poskytovatel služby přístupu k internetu uvádí ve své obchodní komunikaci, včetně reklamy a marketingu, v souvislosti s propagací nabídek služby přístupu k internetu, a jakou označuje službu přístupu k internetu při uzavírání smluvního vztahu s koncovým uživatelem. Hodnota inzerované rychlosti není větší než maximální rychlost.

 

 1. Úvodní ustanovení

2.1  Poskytovatel je na základě osvědčení č. 3378 o předložení oznámení dle ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů oprávněn k poskytování služeb elektronických komunikací a k zajišťování veřejných komunikačních sítí.

2.2  VOP stanovují pravidla, na základě kterých Poskytovatel poskytuje služby elektronických komunikací právnickým a fyzickým osobám a také blíže stanovují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran.

2.3  Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (ZoEK) a Občanským zákoníkem v jejich platném znění.

2.4  Poskytovatel není povinen Smlouvu se Zájemcem uzavřít v případech, kdy není v požadovaném místě možné Službu poskytnout z technických anebo jiných provozních důvodů.

2.5  Uživatel si může Koncové zařízení od Poskytovatele koupit nebo může použít vlastní technicky odpovídající Koncové zařízení splňující požadavky Služby.

 

 1. Práva a povinnosti Poskytovatele

3.1  1 Poskytovatel je povinen:

 1. a) V termínu sjednaném ve Smlouvě a Specifikaci zřídit Uživateli přistup ke Službě.
 2. b) Poskytovat Uživateli Službu v souladu s platnými právními přepisy, se sjednanými parametry a ve sjednané kvalitě dle Smlouvy, Specifikace, Ceníku, VOP a poskytovat související služby technické a obchodní podpory.
 3. c) Nejméně jeden měsíc před nabytím účinnosti změny Smlouvy uveřejnit informaci o této změně v každé své provozovně a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zároveň je Poskytovatel povinen informovat Uživatele o uveřejnění. Pokud se jedná o změnu náležitostí Smlouvy uvedených v odstavci 1 písm. c) až p) a r) ZoEK, je Poskytovatel povinen informovat Uživatele způsobem sjednaným ve Smlouvě rovněž o jeho právu ukončit Smlouvu ke dni nabytí účinnosti této změny, a to bez sankce, jestliže nové podmínky nebude Uživatel akceptovat. Informaci je Poskytovatel povinen poskytnout Uživateli způsobem, který si Uživatel zvolil pro zasílání Vyúčtování. Právo ukončit Smlouvu podle tohoto ustanovení nevzniká, pokud dojde ke změně Smlouvy na základě změny právní úpravy nebo v případě změny smlouvy podle § 63 odstavce 5 ZoEK.
 4. d) Ohlásit Uživateli minimálně 48 hodin předem plánované a předem známé odstávky Telekomunikační sítě, které by mohly ovlivnit kvalitu a rozsah Služby.
 5. e) Provádět veškeré nezbytně nutné plánované odstávky a plánovanou údržbu Telekomunikační sítě.
 6. f) Odstraňovat Poruchy co nejrychleji, tak aby byl dodržen rozsah Služby, s výjimkou Poruch z titulu vyšší moci (např. klimatické a živelné události), kdy by během jejich bezprostředního odstraňování mohlo být ohroženo zdraví pracovníků a dalších osob.
 7. g) Na své náklady odstranit zjištěnou Poruchu Služby za předpokladu, že má původ v poruše technického nebo provozního charakteru na straně Poskytovatele. Poruchu Služby je Poskytovatel povinen začít odstraňovat nejpozději následující pracovní den po jejím zjištění či po jejím řádném nahlášení Uživatelem.
 8. h) Vypořádat Reklamaci dle podmínek stanovených ve VOP.
 9. ch) Poskytnout Uživateli na jeho výzvu aktuálně platné údaje o technických parametrech Služby.

3.2 Poskytovatel je oprávněn:

 1. a) Užívat při poskytování Služeb či při odstraňování Poruch Služby plnění svých smluvních partnerů. V takových případech Poskytovatel odpovídá, jako by plnění poskytoval sám. Uživatel je povinen postupovat vůči smluvním partnerům Poskytovatele stejně, jako by měl dle Smlouvy a dle VOP postupovat vůči Poskytovateli.
 2. b) Omezit nebo přerušit poskytování Služby na dobu nezbytné údržby a opravy Telekomunikační sítě. Neposkytování Služby po dobu ohlášeného přerušení není Poruchou.
 3. c) Měnit topologii Telekomunikační sítě, provádět její úpravy, změny konfigurace a měnit nastavení Služby (IP adresy, frekvence atd.) pokud budou dodrženy parametry Služby dle Smlouvy a Specifikace.
 4. d) Měnit jednostranně tyto VOP, Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel a Ceník.
 5. e) Měnit přístupové jméno a heslo Uživatele ke Klientskému portálu.
 6. f) Nezřídit novou Službu, či neprovést změnu Služby, není-li řádně uzavřena Smlouva a Specifikace, nebo pokud Zájemce či Uživatel nedoložil souhlas vlastníka nemovitosti s instalací nebo neposkytl potřebnou součinnost k instalaci, neschválil projekt, neumožnil přístup do prostor instalace a podobně.
 7. g) Omezit poskytování Služby, pokud Uživatel porušuje smluvní povinnosti a i přes upozornění ke zjednání nápravy nápravu Uživatel nesjedná či Službu nezaplatí, zamezením aktivního přístupu ke Službě, s výjimkou čísel tísňového volání. Při opakovaném neplnění smluvních podmínek má Poskytovatel právo poskytování Služby ukončit a od Smlouvy s okamžitou platností odstoupit. Uživatel je povinen uhradit Poskytovateli také veškeré náklady spojené s dodáním upozornění na zjednání nápravy či zaplacení dlužných částek a to ve výši dle Ceníku. Uživatel uděluje souhlas se zasíláním upozornění na neplnění smluvních povinností i formou SMS zpráv na číslo Uživatele uvedené ve Smlouvě. Omezením užívání Služby může být i neprovádění servisu. Jestliže Uživatel užívá několik Služeb a neuhradí jednu nebo více z nich, může mu být pozastaveno či omezeno poskytování kterékoli z těchto Služeb.
 8. h) Při opětovné aktivaci Služby omezené nebo přerušené z důvodu neplnění smluvních povinností Uživatelem, má Poskytovatel nárok na příslušný poplatek dle Ceníku.
 9. ch) Neuzavřít Smlouvu či změnit Službu s Uživatelem, za kterým eviduje splatné pohledávky.
 10. i) Bez předchozí výzvy od Smlouvy s okamžitou platností odstoupit, pokud Uživatel vstoupil do likvidace nebo bylo proti němu zahájeno insolvenční řízení či konkurz.
 11. j) Uvést obchodní firmu a sídlo Uživatele, se kterým má uzavřenou Smlouvu na svém referenčním listu.
 12. k) Jednostranně kdykoliv provést změnu Služby a tím i změnu Specifikace, pokud dojde ke zlepšení kvalitativních parametrů Služby a nedojde ke zvýšení Ceny.
 13. l) Ukončit poskytování některé ze Služeb v závislosti na vývoji situace na trhu elektronických komunikací či v závislosti na technickém vývoji. Služba, jejíž poskytování bylo takto ukončeno, může být nahrazena Službou technicky modernější a odpovídající vývoji na trhu elektronických komunikací.

m)Zmocnit třetí osobu k vymáhání svých pohledávek za Uživatelem, který je v prodlení s úhradou.

 

 1. Práva a povinnosti Uživatele

4.1 Uživatel je povinen:

 1. a) Řádně platit Cenu za poskytovanou Službu. Úhradu provádět řádně v termínu splatnosti dle Smlouvy, Specifikace či Vyúčtování. Úhrada je považována za provedenou až dnem připsání celé částky na bankovní účet Poskytovatele nebo předáním hotovosti Poskytovateli.
 2. b) Užívat Službu v souladu se závaznými právními předpisy, dobrými mravy, Smlouvou, Specifikací, VOP a dalšími pokyny Poskytovatele, zejména je povinen úmyslně nebo z nedbalosti nepodporovat a neumožňovat jakékoli nelegální činnosti, nezapojovat se do nich, včetně sdílení a přenosu nelegálních dat, nelegálních kopií multimediálních souborů, filmů, hudby, apod., nekomunikovat způsobem porušujícím práva na ochranu osobnosti, neporušovat práva na ochranu osobních údajů, nešířit počítačové viry, neporušovat vlastnická a autorská práva, nenarušovat bezpečnost systému nebo sítě ve snaze získat neoprávněný přístup, nevyužívat neoprávněně data, systémy a sítě nebo neoprávněně zkoušet, zkoumat či testovat zranitelnost systémů nebo sítí, neporušovat bezpečnostní a ověřovací procedury bez výslovného souhlasu vlastníka systému nebo sítě, nezasahovat do služeb poskytovaných jiným uživatelům, hostitelským systémům nebo sítím, nerozesílat nevyžádanou elektronickou poštu a nepřispívat do diskusních skupin v rozporu s pravidly diskusní skupiny, nebo jinak porušovat zásady občanského soužití. V těchto případech je odpovědnost Uživatele dána vždy, a to bez ohledu na to, zda Služby takto zneužívá Uživatel či třetí osoba, která získala přístup ke Službě na Koncovém zařízení Uživatele.
 3. c) Nepoužívat software, který by jakýmkoliv způsobem omezoval jiné uživatele, nenavazovat značné počty souběžných spojení na Přípojný bod a do Telekomunikační sítě v jednom časovém okamžiku, ani jakkoliv jinak omezovat další účastníky Telekomunikační sítě, přípojné body nebo servery.
 4. d) Používat výhradně Koncové zařízení v České republice schváleného typu a standardu, technicky způsobilé pro danou Službu a chránit jej před jakýmkoli zneužitím třetí osobou. Uživatel odpovídá za stav Koncového zařízení, které připojuje na Přípojný bod.
 5. e) Využívat pouze parametry nastavení Služby uvedené ve Specifikaci, zejména je povinen používat Poskytovatelem přidělený Přípojný bod, IP adresu, masku, výchozí bránu, DNS a SMTP server.
 6. f) Poskytnout Poskytovateli veškerou součinnost nutnou ke zřízení přístupu Uživatele ke Službě či součinnost potřebnou k zajištění dalšího poskytování Služby (např. zajištění přístupu do nemovitosti za účelem odstranění Závady a Poruchy nebo provedení změn Služby). V případě, že Uživatel takovou součinnost neposkytne ani po písemné výzvě ze strany Poskytovatele, považuje se toto jednání za závažné porušení smluvních povinností Uživatele a Poskytovatel není povinen zřídit Uživateli přístup ke Službě či Službu dále poskytovat, přičemž se takové prodlení se zpřístupněním či poskytováním Služby nepovažuje za porušení smluvních povinností Poskytovatele.
 7. g) Učinit veškerá možná opatření, zabraňující nepovolaným osobám manipulovat se zařízením Poskytovatele umístěným v lokalitě Uživatele, demontovat je, poškodit je nebo je odcizit.
 8. h) Zajistit souhlas vlastníka nemovitosti k instalaci Připojovacího zřízení, případně telefonní linky a nutných vedení, pokud není Uživatel sám vlastníkem.
 9. ch) Uhradit Poskytovateli náklady spojené se zřízením či změnou Služby, které musel Poskytovatel vynaložit z důvodu, že Uživatel nesplnil podmínky stanovené pro zřízení či změnu Služby. Za nesplnění podmínek se považuje i to, že Uživatel změnil výchozí podmínky instalace oproti stavu při zřízení Služby.
 10. i) Dnem ukončení poskytování Služby umožnit Poskytovateli provést demontáž a převzetí zařízení, které je ve vlastnictví Poskytovatele.
 11. j) Sdělit Poskytovateli veškeré změny svých identifikačních údajů uvedených ve Smlouvě, zejména změnu svého bydliště/sídla, obchodní firmy, IČ, DIČ, emailové adresy, kontaktního telefonu, atp. Tyto změny je Uživatel povinen Poskytovateli oznámit písemně, bez zbytečného prodlení.
 12. k) Hlásit Poskytovateli neprodleně výskyt Poruchy Služby prostřednictvím telefonní linky či na e-mailové adrese Poskytovatele.
 13. l) Uhradit Poskytovateli prokazatelně vynaložené náklady spojené s uplatněním a vymáháním pohledávky Poskytovatele za Uživatelem založené z titulu Smlouvy.
 14. m) Neprodleně hlásit poskytovateli všechny známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit poskytování Služby.
 15. n) Uhradit Poskytovateli cenu za zvlášť sjednané a provedené servisní práce, např. servisní práce spočívající v odstraňování Závady Služby, která nemá původ v závadě technického nebo provozního charakteru na straně Poskytovatele.
 16. o) Neměnit bez osobní účasti nebo písemného souhlasu Poskytovatele nastavení, zapojení, umístění a prostorové uspořádání zařízení Poskytovatele v lokalitě Uživatele proti stavu při zřízení příslušné Služby.
 17. p) Služba je předaná v den zřízení Služby, Uživatel má právo, na své náklady, si k převzetí Služby zajistit přítomnost kvalifikované osoby. Nezajištění takovéto osoby nemá vliv na řádné předání Služby.
 18. r) Uhradit vyúčtovanou Cenu za Službu i tehdy, jestliže došlo k neoprávněnému užívání Služby jinými účastníky Telekomunikační sítě vinou Uživatele.
 19. s) Zvolit si adresu, na kterou mu budou Poskytovatelem zasílány veškeré písemnosti (korespondenční adresa). Pokud při zasílání písemností souvisejících se Smlouvou a Službou na tuto adresu dojde k vrácení písemnosti z této adresy, se listovní zásilka považuje za doručenou dnem, kdy byla Poskytovateli vrácena. V případě nezvolení si korespondenční adresy platí adresa uvedená v záhlaví Smlouvy.
 20. t) Uživatel se zavazuje pro korespondenci s Poskytovatelem využívat kontaktní e-mail uvedený ve Smlouvě. Zpráva odeslaná Poskytovatelem na tento email se považuje za doručenou. Uživatel se zavazuje udržovat tento e-mail stále funkční a zajistit jeho pravidelnou kontrolu.
 21. u) Uživatel bere na vědomí, že komunikace prostřednictvím sítí elektronických komunikací není bezpečná a přenášené údaje mohou být napadeny, monitorovány nebo ztraceny, za škody v této souvislosti vzniklé nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost. v) Uživatel bere na vědomí, že pokud má v nájmu nebo ve výpůjčce zařízení ve vlastnictví Poskytovatele, je povinen toto zařízení vrátit po ukončení Smlouvy na své náklady. V případě nevrácení mu bude účtována cena a demontáž tohoto zařízení dle ustanovení příslušné samostatné smlouvy o pronájmu nebo o výpůjčce uzavřené mezi Uživatelem a Poskytovatelem.

4.2 Uživatel je oprávněn:

 1. a) Požádat Poskytovatele o změnu Smlouvy, zejména v části týkající se Specifikace Služeb. Poskytovatel změně Smlouvy spočívající v přechodu na kvalitativně či kvantitativně vyšší úroveň Služby vyhoví vždy a bezodkladně, je-li to technicky možné. Změně spočívající v přechodu na kvalitativně či kvantitativně nižší úroveň Služby může Poskytovatel vyhovět, náklady takového přechodu hradí Uživatel, pokud není dohodnuto jinak.
 2. b) Bezplatně hlásit Závadu a Poruchu Služby prostřednictvím telefonní linky či na e-mailové adrese Poskytovatele.
 3. c) Požádat Poskytovatele o dočasné pozastavení poskytování Služby a to na interval ne kratší, než jeden nebo více celých kalendářních měsíců. Poskytovatel není povinen této žádosti vyhovět.
 4. d) Požádat Poskytovatele o převedení svých práv a povinností ze Smlouvy na třetí osobu, kterou Uživatel doporučí. Této žádosti Poskytovatel vyhoví za předpokladu, že Uživatel nemá vůči Poskytovateli žádné neuhrazené závazky, či že tyto závazky převezme třetí osoba nastupující na místo Uživatele.

4.3 Uživatel není oprávněn bez výslovného písemného souhlasu Poskytovatele umožnit užívání Služby také třetím osobám. Toto ustanovení se nevztahuje na osoby blízké Uživateli ve smyslu Občanského zákoníku, které sdílí s Uživatelem společnou domácnost. Dále uživatel není oprávněn Službu jakkoli dále úplatně či neúplatně distribuovat třetím osobám, které nejsou ve smluvním vztahu s Poskytovatelem.

 

 1. Omezení či přerušení poskytování Služby

5.1 Poskytovatel je oprávněn omezit či přerušit poskytování dotčené Služby v případě, že se Uživatel dopustil nebo se opakovaně dopouští porušení některé své povinnosti dle bodu 4.1 těchto VOP, zejména písmeno a) až g).

5.2 Poskytovatel je oprávněn omezit poskytování dotčené Služby zamezením aktivního přístupu ke Službě v případě, že se Uživatel ocitne v prodlení s úhradou Vyúčtování za poskytnutou Službu a dlužnou částku neuhradí ani po učiněném upozornění ze strany Poskytovatele s uvedením náhradního termínu k plnění ode dne dodání upozornění. Uživatel je v tomto případě povinen uhradit Poskytovateli vyúčtovaný, nákladově orientovaný smluvní poplatek dle Ceníku, za prokazatelné upozornění na prodlení s úhradou Ceny (za vystavení upomínky).

5.3 Poskytovatel je oprávněn omezit či přerušit poskytování dotčené Služby v případě, že by jejím dalším poskytováním mohlo dojít či docházelo ke vzniku škody na majetku Poskytovatele nebo třetích osob či ke vzniku újmy na zdraví třetích osob.

5.4 Poskytovatel je oprávněn omezit nebo přerušit poskytování dotčené Služby na nezbytně nutnou dobu potřebnou pro provedení správy či plánované údržby Telekomunikační sítě nebo technologického vybavení Poskytovatele potřebného k poskytování Služby.

5.5 Poskytovatel je oprávněn ve veřejném zájmu bez dalšího omezit či přerušit poskytování Služby na nezbytně nutnou dobu.

5.6 Omezení či přerušení poskytování Služby dle ustanovení bodu 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 nebo 5.5 těchto VOP není považováno za prodlení na straně Poskytovatele s poskytováním Služby.

5.7 Při omezení či přerušení poskytování Služby dle ustanovení bodu 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 nebo 5.5 těchto VOP, je Poskytovatel oprávněn účtovat Uživateli za jeden každý měsíc, nebo jeho poměrnou část, trvání takového omezení či přerušení poskytování Služby smluvní poplatek ve výši pravidelné měsíční Ceny, nebo její poměrné části, sjednané ve Smlouvě a Specifikaci.

5.8 V případě, že Poskytovatel přerušil poskytování Služby dle ustanovení bodu 5.1 nebo 5.2 těchto VOP, je oprávněn požadovat po Uživateli, při obnovení poskytování Služby, smluvní poplatek za obnovení Služby uvedený v Ceníku.

 

 1. Platební podmínky

6.1 Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré Ceny uvedeny v Kč (korunách českých) včetně DPH v platné sazbě při sepisování Smlouvy a Specifikace.

6.2 Cena za poskytnutou Službu může být sjednána dle Ceníku nebo dohodou ve Smlouvě nebo ve Specifikaci a začíná být účtována ode dne, kdy byl Uživateli zřízen přístup ke Službě, není-li smluvními stranami ve Smlouvě dohodnuto jinak. Za den zřízení přístupu ke Službě se považuje den, který je uveden v Uživatelem podepsaném dokumentu o předání Služby. Není-li takový dokument, považuje se za den zřízení přístupu ke Službě den, kdy Uživatel začal prokazatelně Službu užívat.

6.3 Poskytovatel je oprávněn účtovat a Uživatel je povinen za poskytnutou Službu platit Cenu a poplatky dle Smlouvy, Specifikace a dle Ceníku.

6.4 Cena za Službu je hrazena dle ujednání ve Smlouvě a Specifikaci formou Předplatného na následující platební období.

6.5 Platebním obdobím je jeden kalendářní měsíc nebo volitelně 3, 6 nebo 12 měsíců. Výběr platebního období je určen dohodou smluvních stran a je uveden ve Smlouvě nebo Specifikaci.

6.6 Veškeré přeplatky Uživatele může Poskytovatel použít na úhradu všech existujících nedoplatků Uživatele nebo je, po dohodě s Uživatelem, započíst jako Předplatné na úhradu Služby v budoucím období.

6.7 K úhradě Ceny za poskytnutou Službu Poskytovatel na základě ujednání ve Smlouvě a Specifikaci vystaví Vyúčtování splňující účetní náležitosti dle platných právních předpisů a odešle jej v elektronické formě na emailovou adresu Uživatele. V případě, že Uživatel nesouhlasí se zasíláním Vyúčtování elektronickou formou, je Poskytovatel oprávněn účtovat Uživateli v takovém případě za odesílání Vyúčtování v listinné formě přiměřený nákladově orientovaný poplatek (zejm. poštovné a balné, náklady na tisk a papír). Tento poplatek je blíže uveden v Ceníku.

6.8 Uživatel je povinen platbu řádně identifikovat užitím přiděleného variabilního symbolu, který je shodný s číslem Smlouvy.

6.9 Uživatel je povinen Vyúčtování uhradit do 14 dnů (lhůta splatnosti) ode dne jeho vystavení pokud není smluvními stranami sjednána ve Smlouvě či Specifikaci jiná splatnost nebo není ve Vyúčtování uvedena jiná lhůta splatnosti.

6.10 Vyúčtování se považuje za uhrazené dnem, kdy je vyúčtovaná Cena v plné výši připsána na účet Poskytovatele uvedený ve Vyúčtování či v hotovosti předána Poskytovateli.

6.11 Je-li Uživatel v prodlení s placením jakýchkoliv úhrad, má Poskytovatel právo požadovat zákonné úroky z prodlení.

 

 1. Dohled, servisní zásah, hlášení poruch a závad

7.1  Zjistí-li Uživatel Poruchu nebo Závadu Služby, je povinen tuto skutečnost Poskytovateli oznámit prostřednictvím  e-mailové zprávy nebo telefonicky.

7.2 Poskytovatel se zavazuje odstraňovat Poruchy v nejkratší možné době od nahlášení Uživatelem.

7.3 Hlášení musí obsahovat identifikaci Uživatele, identifikaci Služby, informaci, zda se jedná o Závadu či Poruchu, popis Poruchy a veškeré důležité skutečnosti, dobu vzniku nebo dobu zjištění Poruchy, jméno kontaktní osoby a aktuální kontakt.

7.4 Uživatel a Poskytovatel se mohou dohodnout na tom, že do Dohledu budou zařazena i zařízení Uživatele. Zařazení do dohledu musí být sjednáno ve Smlouvě nebo ve Specifikaci, vyřazení musí být provedeno jako změna Smlouvy či Specifikace provedená na základě písemné žádosti o vyřazení. Zařazení zařízení Uživatele do Dohledu je považováno za doplňkovou službu, které je poskytována za cenu sjednanou ve Smlouvě nebo Specifikaci.

7.5 Je-li nutné vykonat servisní zásah na zařízení, které není ve vlastnictví Poskytovatele, ale které je součástí Dohledu, je Uživatel povinen tento zásah objednat, pokud není tato objednávka předem Smlouvou dohodnuta, vč. ceny takových zásahů.

7.6 Cílem Dohledu je udržení Služeb v nepřetržitém provozu, či s minimálními výpadky a odstávkami. Proto jsou stanovena následující základní pravidla pro zařízení Uživatele zařazené do Dohledu:

 1. a) Uživatel se zavazuje hlásit Poskytovateli veškeré závady, výpadky elektrické energie a další skutečnosti, které by mohly způsobit přechodné vyřazení zařízení Uživatele, která jsou součástí Dohledu, z provozu.
 2. b) Uživatel se zavazuje ohlásit Poskytovateli plánovanou odstávku svého zařízení zařazeného do Dohledu, a to minimálně 24 hodin před časem plánované odstávky.
 3. c) Poskytovatel má právo vyřadit z Dohledu zařízení Uživatele, kde Uživatel opakovaně porušil tyto základní pravidla pro zařízení Uživatele zařazené do Dohledu.

 

 1. Uzavření, platnost a účinnost Smlouvy

8.1 Smlouva je platně a účinně uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

8.2 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

8.3 Před uzavřením Smlouvy provede Poskytovatel technické prověření, zda uzavření Smlouvy na zřízení Služby nebrání technická nebo obtížně překonatelná překážka, která znemožňuje zřídit Službu s požadovanými parametry.

8.4 Služba je zřízena a předána dnem umožnění jejího užívání ze strany Poskytovatele.

8.5 Uživatel i Poskytovatel jsou oprávněni Smlouvu kdykoliv vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpověď musí být písemná a musí být druhé straně doručena prokazatelným způsobem, doporučeným dopisem nebo do datové schránky. Výpovědní doba u Uživatele, který je spotřebitelem ve smyslu Občanského zákoníku činí 30 dnů a začíná běžet prvním dnem po datu, kdy byla doručena druhé straně.

8.6 Uživatel může ukončit Smlouvu v souladu s bodem 3.1 písmeno c) těchto VOP.

8.7 Pokud je Službou poskytování hlasových telefonních služeb, může poskytování Služby a Smlouva končit také přenesením čísla k jinému poskytovateli. Na přenositelnost čísel se vztahují příslušná ustanovení ZoEK a dále Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel, které jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách Poskytovatele a v tištěné podobě v provozovně Poskytovatele.

8.8 Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit zejména v případě:

 1. a) Prodlení Uživatele s platbou za Služby.
 2. b) Když Poskytovatel přestane být dle příslušných předpisů způsobilý poskytovat služby elektronických komunikací.
 3. c) Kdy dojde k ukončení Smlouvy mezi Poskytovatelem a vlastníkem příslušné nemovitosti o umístění telekomunikačního zařízení, na kterém je závislé poskytování Služby.
 4. d) Kdy Uživatel uvedl nesprávný údaj, zamlčel důležité okolnosti, neoznámil změnu ve Smlouvě, neposkytuje součinnosti při poskytování Služby.

8.9 Veškerá odstoupení od Smlouvy a výpovědi Smlouvy musí být provedeny písemně a prokazatelně doručeny druhé straně.

8.10 Ke změně Smlouvy dochází zejména podpisem dodatku Smlouvy, podpisem nové Specifikace, nabytím účinnosti nových VOP a Ceníku.

 

 1. Ochrana osobních údajů a důvěrných informaci

9.1 Poskytovatel je oprávněn veškeré údaje o Uživateli používat pouze v souladu s platnou legislativou. Poskytovatel se zavazuje nezpřístupnit tyto informace třetím osobám, s výjimkami třetích osob spolupracujících na základě smluvního vztahu s Poskytovatelem.

9.2 Poskytovatel vede v souladu s platnou legislativou z důvodu smluvních a účetních aktuální databázi svých Uživatelů a oprávněných zástupců Uživatelů obsahující osobní a identifikační údaje související s poskytováním Služby. Zásady zpracování těchto údajů jsou uvedeny v samostatném dokumentu „Zásady zpracování osobních údajů“.

9.3 V případě, že ve Smlouvě Uživatel vyjádřil souhlas se zasíláním obchodních sdělení, mohou být tato sdělení zasílána na aktuální emailovou adresu Uživatele. Tento souhlas je Uživatel oprávněn kdykoliv odvolat.

9.4 Poskytovatel zaznamenává a zpracovává v souladu s platnou legislativou provozní a lokalizační údaje související s poskytováním Služeb Uživatelům.

9.5 Uživatel souhlasí s využitím svého telefonního čísla pro zasílání upomínek či výzev Uživateli.

9.6 Smluvní strany Smlouvy jsou povinny v souladu s platnou legislativou zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích obchodního, finančního a technického charakteru, se kterými se seznámily během trvání smluvního vztahu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu tří let od ukončení smluvního vztahu.

9.7 Povinnost mlčenlivosti smluvních stran se nevztahuje na: a) Skutečnost, že byla uzavřena Smlouva. b) Znění VOP. c) Informace, které se jsou veřejně dostupnými bez porušení závazku mlčenlivosti.

 

 1. Reklamace

10.1 Uživatel má právo uplatnit u Poskytovatele Reklamaci na: a) Vyúčtování Ceny (reklamace na Vyúčtování). b) Poskytovanou Službu (reklamace na Službu).

10.2 Reklamaci na Vyúčtování Ceny bude Uživateli v případě uznání vrácen příslušný přeplatek, a to na nejbližším Vyúčtování, formou dobropisu nebo jiným způsobem dohodnutým s Uživatelem. V případě, že existují splatné pohledávky Poskytovatele vůči Uživateli, je Poskytovatel oprávněn použít tento přeplatek přednostně k započtení těchto pohledávek.

10.3 Reklamace na Službu pokud Uživatel je fyzickou podnikající osobou OSVČ nebo právnickou osobou:

 1. a) Pokud dostupnost služby, vinou Poskytovatele (tj. z důvodu Poruchy), poklesne pod dostupnost garantovanou (SLA) má Uživatel, který je podnikatelem nebo právnickou osobou nárok na náhradu. Náhrada bude poskytnuta jen tehdy, pokud nárok na náhradu Uživatel uplatní formou Reklamace.
 2. b) Pokud není ve Smlouvě nebo Specifikaci pro Službu sjednáno jinak, Poskytovatel zaručuje SLA s garancí dostupnosti v intervalu kalendářního měsíce 97%. Náhrada za nedodržení SLA v daném zúčtovacím období je poskytnuta formou slevy, jejíž výše je stanovena, v případě úhrnné doby trvání všech poruch delší než 21 hodin, vzorcem: Náhrada = celková periodická platba [Kč] x (úhrnná doba poruch [hod] – 21) / 720.
 3. c) V případě, že je uznána reklamace na poskytnutou Službu bude Uživateli poskytnuta kompenzace ve formě slevy z Ceny Služby sjednané ve Smlouvě nebo Specifikaci, v dohodnutém rozsahu, či dle dohodnutého SLA, a to na nejbližším Vyúčtování tak, že poskytnutá sleva bude do výše maximálně padesáti procent sjednané měsíční Ceny dotčené Služby. V případě ukončení Smlouvy bude tato kompenzace poskytnuta v penězích.

10.4 Reklamace na Službu pokud Uživatel je spotřebitelem ve smyslu Občanského zákoníku je oprávněn případě velké trvající nebo velké opakující se odchylky od běžně dostupné uplatnit reklamaci (Nahlášení uvedené odchylky je současně považováno za uplatnění reklamace kvality služeb.) a postupovat způsobem uvedeným v čl. 10.5. a 10.6. VOP., přičemž se:

 1. a) za velkou trvající odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat v případě služby přístupu k internetu v pevném místě považuje taková odchylka, která vytváří souvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu, tj. pokles skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším než 70 minut;
 2. b) za velkou opakující se odchylku od běžně dostupné rychlosti stahování (download) nebo vkládání (upload) dat v případě služby přístupu k internetu v pevném místě považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti odpovídající měřením stanovené TCP propustnosti pod definovanou hodnotu běžně dostupné rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.
 3. c) V případě, že se nejedná o výpadek služby, který zná Poskytovatel z vlastních provozních záznamů, je pro zabezpečení práv Uživatele nutné, aby v době trvání změny výkonu služby Uživatel ohlásil poruchu Poskytovateli tak, aby Poskytovatel mohl provést měření aktuálního výkonu Služby v dané době.
 4. d) V případě, že je uznána reklamace na poskytnutou Službu, Poskytovatel sníží poměrně vzhledem k míře trvání snížení kvality Služby částku účtovanou Uživateli za nekvalitně poskytovanou službu a to za období ode dne prokazatelného vzniku Poruchy až do okamžiku odstranění této Poruchy, a to na nejbližším Vyúčtování tak, že poskytnutá sleva bude do výše maximálně padesáti procent sjednané měsíční Ceny dotčené Služby. V případě ukončení Smlouvy bude tato kompenzace poskytnuta v penězích.

10.5 Reklamace musí mít písemnou formu a musí být podána neodkladně po zjištění vadného poskytnutí Služby či zjištění nesprávného Vyúčtování, nejpozději do dvou měsíců od tohoto zjištění, na adresu Poskytovatele, jinak právo na reklamaci zanikne. Podání Reklamace nemá odkladný účinek a Uživatel se nezbavuje povinnosti reklamovanou Službu či Vyúčtování řádně uhradit.

10.6 Reklamace musí být označena jako “Reklamace” a musí obsahovat identifikaci Uživatele, identifikaci Služby, popis důvodu Reklamace a veškeré důležité skutečnosti, dobu vzniku nebo dobu zjištění důvodu Reklamace, jméno kontaktní osoby a musí být podepsána oprávněnou osobou.

10.7 Poskytovatel je povinen vyřídit Reklamaci na Vyúčtování Ceny nebo na poskytování Služby bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení Reklamace. Vyžaduje-li vyřízení Reklamace projednání se zahraničním poskytovatelem, je povinen reklamaci vyřídit nejpozději do dvou měsíců ode dne jejího doručení.

10.8 V případě oprav či údržby Telekomunikační sítě může dojít k ovlivnění dostupnosti Služby, přičemž se tato doba nezapočítává do doby pro výpočet zaručené úrovně kvality Služby.

10.9 V případě, že Uživatel nesouhlasí s výsledkem řešení Reklamace Poskytovatelem, má právo se obrátit na Český Telekomunikační Úřad s návrhem na zahájení řízení o námitce proti vyřízení Reklamace bez zbytečného odkladu nejpozději však do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení Reklamace, jinak právo uplatnit námitku zanikne. Podrobnosti stanoví ZoEK.

 

 1. Spotřebitelské smlouvy

11.1 Uživatel, který je spotřebitelem ve smyslu Občanského zákoníku nebo je podnikající fyzickou osobou OSVČ, a který Smlouvu uzavřel mimo prostory obvyklé k podnikání Poskytovatele nebo prostředky komunikace na dálku, má právo odstoupit od Smlouvy bez jakýchkoliv sankcí a bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů od okamžiku, kdy mu bylo umožněno užívat Služby dle Smlouvy.

11.2 Uživateli, který je spotřebitelem ve smyslu Občanského zákoníku nebo je podnikající fyzickou osobou OSVČ, a který Smlouvu uzavřel za použití prostředků komunikace na dálku, je Poskytovatel povinen bezodkladně po uzavření Smlouvy poskytnout informace o uzavřené Smlouvě písemně, a to v elektronické nebo listinné formě. Tento uživatel má právo do 14 dnů od předání těchto informací od Smlouvy odstoupit.

11.3 Uživatel, který je spotřebitelem ve smyslu Občanského zákoníku nebo je podnikající fyzickou osobou OSVČ, bere na vědomí, že podáním odstoupení od Smlouvy se nezbavuje své povinnost uhradit Poskytovateli na základě Smlouvy spotřebovanou Službu (např. cenu za Uživatelem uskutečněné hovory z telefonní linky). Toto ustanovení platí, pokud bylo na základě žádosti tohoto Uživatele zahájeno poskytování Služby před uplynutím 14 dnů, po které měl tento Uživatel právo od Smlouvy odstoupit.

 

 1. Odpovědnost Poskytovatele

12.1 Vzhledem k charakteru mezinárodní sítě Internet neodpovídá Poskytovatel za její funkčnost.

12.2 Poskytovatel neodpovídá za škodu, která Uživateli vznikla v důsledku neodborného nakládání s Koncovým zařízením.

12.3 Poskytovatel není povinen nahrazovat Uživateli škodu, která mu vznikne v důsledku Závady nebo Poruchy Služby či postupu Poskytovatele dle ustanovení dle ustanovení bodu 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 nebo 5.5 těchto VOP.

12.4 Poskytovatel odpovídá pouze za Poruchy Služby, které vznikly v důsledku závady technického nebo provozního charakteru na straně Poskytovatele. V případě, že Poskytovatel prodá nebo pronajme Uživateli Koncové zařízení, nepovažuje se porucha tohoto zařízení za Poruchu Služby, nicméně zakládá nárok Uživatele na záruční či pozáruční opravu. Je-li připojovací zařízení Uživateli Poskytovatelem pouze pronajato a je ve vlastnictví Poskytovatele, provede Poskytovat opravu nebo výměnu Připojovacího zařízení na své náklady v souladu s příslušným ustanovením samostatné smlouvy o pronájmu, která byla mezi Poskytovatele a Uživatelem v době započetí pronájmu uzavřena.

12.5 Poskytovatel neodpovídá za škody, vzniklé jako důsledek rušení cizím rádiovým signálem, v důsledku havárií a výpadků dodávek elektrické energie, vlivem počasí nebo v důsledku vlivu živelných událostí.

12.6 Poskytovatel neodpovídá za provoz, funkčnost a kompatibilitu zařízení Uživatele, za hardwarové a softwarové vybavení, prostřednictvím kterého Uživatel Službu využívá. Rovněž neodpovídá za ty části sítě, které jsou provozovány jinými subjekty.

12.7 Jestliže je užívání Služby Uživatelem technicky či jinak vázáno na jinou službu poskytovanou třetí stranou přímo Uživateli na základě smlouvy mezi touto třetí stranou a Uživatelem, potom se zrušení nebo pozastavení poskytování takové služby třetí stranou Uživateli považuje za překážku na straně Uživatele a Poskytovatel není v prodlení s poskytováním Služby.

12.8 Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv náklady, ušlý zisk, ekonomické ztráty, soudní řízení nebo jakékoliv další následné ztráty a škody vzniklé v důsledku užívání Služby nebo nemožnosti přístupu k Telekomunikační síti.

 

 1. Klientský portál

13.1 Klientský portál slouží k uchování vystavených faktur a kontrolu jejich úhrad.

13.2 Poskytovatel v zájmu většího komfortu zpřístupní Uživateli Klientský portál.

13.3 Poskytovatel Uživateli přidělí unikátní a nezaměnitelné přístupové údaje, které bude Uživatel používat pro přístup do Klientského portálu.

13.4 Uživatel je povinen své přístupové údaje chránit před jakýmkoli zneužitím. Jakékoli zneužití přístupových údajů Uživatele jde vždy k tíži Uživatele.

 

 1. Společná a závěrečná ustanovení

14.1 Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele převést nebo postoupit svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy, Specifikace nebo VOP na třetí osobu.

14.2 V případě, že mezi stranami není sjednána rozhodčí doložka, řeší se spory mezi stranami dle ustanovení ZoEK.

14.3 Skutečnosti neupravené Smlouvou, Specifikací, VOP se řeší příslušnými právními předpisy, tj. zejména dle ZoEK a Občanským zákoníkem.

14.4 Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit smluvní dokumentaci, zejména tyto VOP a v souladu s bodem 3.1 písmeno c) těchto VOP o těchto změnách vyrozumí Uživatele.

14.5 Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel je oprávněn převést práva i povinnosti z poskytování Sužby na třetí osobu i bez souhlasu Uživatele.

14.6 Úkony ve Smlouvě (změna Služby, výpověď, atd.) mohou být uskutečněny pouze v písemné podobě a doručeny druhé straně prokazatelným způsobem.

14.7 Skutečnosti neupravené Smlouvou, Specifikací a VOP se řeší příslušnými právními předpisy, tj. zejména dle ZoEK.

14.8 VOP jsou k dispozici v elektronické podobě na webu Poskytovatele a v tištěné podobě v provozovně Poskytovatele.

14.9 Ukončení platnosti Smlouvy se nedotýká platnosti a účinnosti ustanovení VOP, které přetrvávají až do úplného vyřízení všech nároků vyplývajících ze smluvního vztahu.

14.10 Všechny spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou budou smluvní strany řešit především vzájemnou dohodou a bez průtahů.

14.11 Práva a povinnosti smluvních stran sjednaná ve Smlouvě a jejích dodatcích, Specifikaci a Ceníku mají přednost před ustanoveními VOP.

14.12 Tyto VOP pozbývají účinnosti dnem nabytí platnosti a účinnosti pozdějších VOP.

14.13 Tyto VOP platí a jsou účinné od 1. ledna 2021.