Jsme první  v širokém okolí co nabízí rychlost připojení až 1000 Mbps 

Dodáváme stabilní a rychlý internet.

Na optické nebo bezdrátové síti.

Vždy Vám nabídneme to nejlepší, co je v místě Vaší přípojky k dispozici.

Babišův konec

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

Archivy

Nejnovější témata ve fóru

Sloupy pro nadzemní vedení optick …Vyrábíme 2 typy:   Číst dále
Technický výkresFIBER BOX měřítko 1:20   Číst dále
ALBRNET: návrh smlouvyALBRNET: návrh smlouvy   Číst dále
ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
firmy Josefa Figury, Sedliště 111, 739 36 Sedliště, IČ: 11536438.
 
 
 
 1. Vymezení pojmů
 
Zásady – tyto Zásady ochrany osobních údajů.
Poskytovatel – firma Josef Figura, fyzická osoba – podnikatel, Sedliště 111, 739 36 Sedliště IČ: 11536438, jakožto poskytovatel služeb.
Subjekt údajů – osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány Poskytovatelem.
Příjemce – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné správy, agentura nebo jakýkoliv jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny.
Příjemcem může být i třetí strana. Za příjemce se nepovažuje orgán veřejné správy, jenž může osobní údaje o Subjektu údajů získat v rámci zvláštního šetření v souladu s právem České republiky.
Třetí strana – osoba nebo subjekt odlišný od Správce údajů, Subjektu údajů, Zpracovatele údajů, osoby přímo podléhající Správci údajů či Zpracovateli údajů.
Osobní údaj – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjekt údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobu je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat zejména odkazem na určitý identifikátor, např. jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní či společenské identity této fyzické osoby.
Provozní údaje – údaj zpracovávaný pro potřeby datového přenosu sítí elektronických komunikací nebo pro související účtování. Jedná se zejména o druh poskytnuté služby, telefonní číslo volajícího, telefonní číslo volaného, cena za poskytnutou službu, začátek a konec spojení, datum, čas a frekvence uskutečnění spojení apod.
Lokalizační údaj – údaj zpracovávaný v síti elektronických komunikací nebo službou elektronických komunikací, který určuje zeměpisnou polohu telekomunikačního koncového zařízení uživatele veřejně dostupné služby elektronických komunikací.
Správce údajů – Poskytovatel, jež určuje účel a prostředky zpracovávání osobních údajů. Účel a prostředky jsou specifikovány právem Evropské unie a České republiky.
Zpracovatel údajů – jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné správy, agentura nebo jakýkoliv jiný subjekt zpracovávající osobní údaje jménem Správce údajů.
Zpracování – operace nebo soubor operací s osobními údaji či jejich soubory, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení, pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
Pseudonymizace – zpracování osobních údajů takovým způsobem, že nemohou být přiřazeny ke konkrétnímu Subjektu údajů bez použití dodatečných informací. Dodatečné informace jsou v tomto případě uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační zabezpečení zajišťující, že nebudou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.
Souhlas – souhlas Subjektu údajů, který je vyjádřen jako svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, jímž Subjekt údajů dává svolení ke zpracovávání svých Osobních údajů.
 
 
 1. Prohlášení
 
Tyto zásady stanovují postupy shromažďování, zpracování a použití osobních údajů Poskytovatelem. Dále upravuje postupy ochrany osobních údajů, které jsou pro nás velmi významné. Ochranu osobních údajů bereme důsledně a snažíme se v této oblasti neustále zlepšovat. Osobní údaje získané od Subjektu údajů zpracováváme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, občanským zákoníkem a dalšími souvisejícími právními předpisy.
 
 
 1. Rozsah Zásad, udělení souhlasu a odvolání souhlasu
 
Zásady jsou veřejně přístupné na webových stránkách Poskytovatele. Před použitím webových stránek doporučujeme Zásady pozorně přečíst. Použitím webových stránek Poskytovatele vyslovuje Subjekt údajů souhlas s podmínkami užití uvedenými v těchto Zásadách. Subjekt údajů je oprávněn kdykoliv neudělit souhlas se zpracováním osobních údajů nebo tento souhlas odvolat. Výjimku tvoří pouze osobní údaje zpracovávané na základě povinnosti stanovené zákonem.
Souhlas je udělen vždy pro konkrétní účel, kterým je marketing služeb elektronických komunikací (zejména nabídka služeb a produktů nabízených Poskytovatelem, průzkumy trhu aj.) a marketing třetích stran (Poskytovatel může nabízet Subjektu údajů produkty třetích stran, o nichž se domnívá, že jsou pro něj zajímavé, avšak nemůže poskytnou třetí straně přístup k osobním údajům Subjektu údajů). Subjekt údaj je oprávněn kdykoliv vědět, za jakým účelem souhlas udělil a je také oprávněn tento souhlas odvolat.
Souhlas lze odvolat písemně, zasláním na adresu sídla Poskytovatele, Josef Figura, Sedliště 111, 739 36 Sedliště nebo prostřednictvím e-mailové adresy info@albrnet.cz.
 
 
 1. Důvod zpracování osobních údajů
 
Poskytovatel je jakožto poskytovatel služeb povinen získat Osobní údaje Subjektu údajů, pokud se Subjekt údajů rozhodne jednorázově využít či souvisle využívat služeb Poskytovatele a uzavře za tímto účelem s Poskytovatelem zakázku či smlouvu. Tyto údaje jsou zpracovávány po zákonem stanovenou dobu.
Poskytovatel je ze zákona o elektronických komunikacích dále povinen zpracovávat provozní a lokalizační údaje.
Dobrovolné zpracování údajů je možné pouze na základě souhlasu Subjektu údajů.
 
 
 1. Účel zpracování osobních údajů
 
Osobní údaje jsou v prvé řadě zpracovávány z technických a bezpečnostních účelů. Slouží tak pro identifikaci zneužití sítě.
V případě povinného zpracování údajů jsou údaje dále použity pro účely daňové a účetní, účely poskytování služeb elektronických komunikací a služeb s nimi souvisejících, účely identifikace zneužívání sítě nebo služeb, vymáhání pohledávek a dluhů, prodej produktů nebo služeb třetích stran prostřednictvím prodejny a sítě Poskytovatele, účely volání na čísla tísňového volání a pro účely ochrany oprávněných zájmů Poskytovatele.
V případě dobrovolného zpracování údajů je účelem zpracování osobních údajů především kvalita poskytovaných služeb a nabízených produktů Poskytovatele a její zvyšování. Osobní údaje jsou dále zpracovány zejména za účelem uzavírání smluv, zasílání vyúčtování poskytnutých služeb, nabízení nových produktů, slev a dalších zvýhodnění, která mohou být pro Subjekt údajů atraktivní.
V tomto případě povinného zpracování jsou údaje použity pro účely daňové a účetní, účely poskytování služeb elektronických komunikací a služeb s nimi souvisejících, účely identifikace zneužívání sítě nebo služeb, vymáhání pohledávek a dluhů, prodej produktů nebo služeb třetích stran prostřednictvím prodejny a sítě Poskytovatele, účely volání na čísla tísňového volání a pro účely ochrany oprávněných zájmů Poskytovatele. Poskytnuté osobní údaje mohou sloužit také k analýzám trhu, na němž se Poskytovatel pohybuje a k vytváření dotazníků ohledně nabízených produktů a služeb včetně dotazů na jejich vylepšení.
Cílem zpracování osobních údajů není snaha vědět vše o Subjektu údajů, ale snaha co nejvíce individualizovat nabízené služby a produkty, aby byly uživatelsky co nejpříjemnější.
 
 
 1. Doba zpracování údajů
 
Osobní údaje jsou zpracovány po dobu nezbytně nutnou, která se liší dle účelu zpracování osobních údajů.
 
 
 1. Způsob získávání osobních údajů
 
Osobní údaje mohou být zpracovávány automaticky i manuálně.
 1. Údaje získané napřímo
Jedná se o údaje získané v souvislosti s uzavřením smlouvy, koupí produktu či služby, registrací Subjektu údajů na webových stránkách Poskytovatele, objednávkou informačních materiálů a newsletterů a dále v souvislosti využití kontaktních platforem dostupných na webových stránkách Poskytovatele včetně telefonických dotazů nebo dotazů zaslaných poštou.
 
Jedná se zejména o údaje:
 • adresní, které umožňují Poskytovateli, aby mohl Subjekt údajů kontaktovat
 • demografické, kterými jsou lokace
 • platební především pro účely plateb online
 • přihlašovací k profilu vytvořeném na stránkách Poskytovatele.
Dále jimi mohou být údaje získané na základě hodnocení nabízených produktů nebo služeb Subjektem údajů a obsah vytvořený Subjektem údajů a vložený na stránky Poskytovatele.
 1. Údaje získané nepřímo
Jedná se o údaje shromážděné z jiných zdrojů. Jiným zdrojem může být obchodní nebo živnostenský rejstřík, registr dlužníků a jiný veřejně dostupný rejstřík nebo seznam.
Údaje jsou získávány v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
 1. Údaje získané během návštěvy webové stránky Poskytovatele
Jedná se o údaje získané prostřednictvím cookies. Cookies jsou malé textové soubory v prohlížeči, na jejichž základě lze činit závěry pro četnost navštěvování webových stránek Poskytovatele a o využívání nabízených webových služeb Poskytovatele. Cookies umožňují neustálé vylepšování funkčnosti webových stránek Poskytovatele a přispívají k personalizaci služeb pro jednotlivé Subjekty údajů.
 
Rozlišují se
 • Session cookies neboli relační cookies. Tyto cookies jsou pouze dočasné a jsou vymazány po uzavření prohlížeče.
 • Persistent cookies neboli trvalé cookies. Tyto cookies zůstávají v prohlížeči do doby, než jsou smazány dle nastavení prohlížeče, popř. manuálně.
 • Necessary cookies neboli nezbytné cookies. Tyto cookies zajišťují samotné fungování webových stránek Poskytovatele.
 • First party cookies neboli cookies vlastníka webové stránky. Tyto cookies jsou umisťovány na webové stránky přímo Poskytovatelem a mohou tak být rozeznány jenom jimi.
 • Third party cookies neboli cookies třetí strany. Tyto cookies jsou umístěny Poskytovatelem na reklamu Poskytovatele dostupnou na webových stránkách třetích stran.
 • Cookies posílající informace jiným společnostem. Tyto cookies jsou nastaveny na webových stránkách partnerskými společnostmi.
 
Poskytovatel na svých stránkách využívá tyto typy cookies:
 • Session cookies neboli relační cookies.
 • Persistent cookies neboli trvalé cookies.
 • Necessary cookies neboli nezbytné cookies.
 
 
 1. Poskytování a sdílení osobních, provozních a lokalizačních údajů
 
Přístup k osobním, provozním a lokalizačním údajům mají zaměstnanci Poskytovatele, kteří jsou vázaní interními směrnicemi Poskytovatele. Zaměstnanci Poskytovatele jsou vázáni mlčenlivostí o obsahu těchto údajů a jsou povinny dodržovat řadu bezpečnostních pokynů, kterými je zabezpečena ochrana údajů.
Třetím osobám mohou být údaje poskytnuty pouze na základě výslovného souhlasu Subjektu údajů s takovýmto poskytnutím a v souladu s těmito Zásadami. Údaje mohou být zpřístupněny Příjemci údajů, Zpracovateli údajů a Správci údajů.
Správce údajů je oprávněn předat osobní údaje bez souhlasu Subjektu údajů pouze v případě, že tak stanoví zákon. Správce údajů je povinen uchovávat provozní a lokalizační údaje, které jsou vytvářeny nebo zpracovávány při zajišťování veřejných komunikačních sítích Poskytovatele a při poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Poskytovatele, a to po dobu šesti měsíců.
Provozní a lokalizační údaje, které se týkají neúspěšných pokusů o volání je Poskytovatel povinen uchovávat tehdy, jsou-li tyto údaje vytvářeny nebo zpracovávány a zároveň uchovávány nebo zaznamenávány. Poskytovatel je povinen zajistit, aby obsah těchto zpráv nebyl uchováván a dále předáván. Tyto informace poskytuje Poskytovatel při splnění podmínek stanovených zvláštním právním předpisem a pro účely v těchto právních předpisech vymezených orgánům činným v trestním řízení, Policii České republiky pro účely zahájeného pátrání po konkrétní hledané nebo pohřešované osobě, zjištění totožnosti osoby neznámé totožnosti nebo totožnosti nalezené mrtvé osoby, předcházení nebo odhalování konkrétních hrozeb v oblasti terorismu nebo prověřování chráněné osoby, Bezpečnostní informační službě, Vojenskému zpravodajství a České národní bance.
 
 
 1. Ochrana poskytnutých osobní, provozních a lokalizačních údajů
 
Poskytovatel klade velký důraz na bezpečnost a ochranu všech údajů. Tyto údaje jsou proto shromažďovány a zpracovávány v zabezpečeném prostředí, které je veřejně nepřístupné. Poskytovatel dále využívá standardního šifrování k zabezpečení citlivých informací včetně informací platebních. Pomocí hesel Poskytovatel brání neautorizovanému přístupu do jejího interního systému.
Správce údajů zavádí všechna vhodná technická a organizační opatření, jejichž účelem je provádět zásady ochrany údajů. Správce údajů poskytnuté údaje pseudonymizuje.
Zpracovávání údajů je po celou dobu monitorováno. Tyto standardy ochrany a bezpečnosti jsou dodržovány také v případě zpracování údajů Příjemcem nebo Zpracovatelem údajů.
Na základě zákona o elektronických komunikacích je poskytovatel veřejně dostupné služby elektronických komunikací a osoba zajišťující veřejnou komunikační sít povinna zajistit v rámci své sítě rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv. Poskytovatel je povinen vyhovět požadavku na odposlech a záznam zpráv, který předloží zákonem vymezené subjekty. K takto získanému obsahu nemá Poskytovatel přístup.
Poskytovatel je dle výše uvedeného zákona dále povinen shromažďovat provozní a lokalizační údaje. Tyto údaje jsou shromažďovány po dobu šesti měsíců a mohou být poskytnuty zákonem vymezeným orgánům.
Poskytovatel má povinnost poskytovat oprávněnému orgánu informace z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby, a to na základě žádosti oprávněného orgánu.
 
 
 1. Přístup Subjektu údajů k informacím
 
Subjekt údajů má právo na přístup k informacím, které o něm shromažďuje Poskytovatel.
Poskytovatel bez zbytečného odkladu předá Subjektu údajů na jeho žádost informace, které o něm zpracovává. Obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů; o osobních údajích, jenž jsou předmětem zpracování včetně dostupných informací o jejich zdroji; o povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů Subjektu údajů; o příjemci, případně kategorii příjemců včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích.
 
Subjekt údajů má právo také na zisk těchto informací:
 • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy a není-li možné ji určit, tak alespoň kritéria použitá ke stanovení této doby
 • existence práva požadovat od Správce údajů opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se Subjektu nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Subjektu údajů
Žádost o poskytnutí informací podává Subjekt údajů buď písemně na adresu Poskytovatele, Josef Figura, Sedliště 111, 739 36 Sedliště nebo elektronicky na e-mailovou adresu info@albrnet.cz. Informaci Správce údajů poskytne písemně nebo elektronicky. Pokud si to Subjekt údajů vyžádá, může být informace poskytnuta také ústně. Správce údajů může odmítnout poskytnutí informace jen v případě, že nemůže zjistit totožnost Subjektu údajů. Výše uvedenou povinnost vůči Subjektu údajů může namísto Správce údajů splnit také Zpracovatel údajů.
 
 
 1. Povinnost Správce údajů
 
Správce údajů je povinen:
 • stanovit účel, za kterým jsou Osobní údaje zpracovány, včetně prostředků a způsobů zpracování
 • zpracovávat aktuální a přesné Osobní údaje v souladu s účelem jejich zpracováním
 • shromažďovat Osobní údaje v nezbytném rozsahu pro dosažení účelu shromažďování
 • uchovávat Osobní údaje po nezbytně nutnou dobu
V případě, že Subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Správce údajů či Zpracovatel údajů provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může požádat Správce nebo Zpracovatele údajů o vysvětlení, případně může požadovat, aby Správce údajů či Zpracovatel údajů odstranili takto vzniklý stav.
 
 
 1. Aktualizace osobních údajů
 
Subjekt údajů je oprávněn kontrolovat správnost a aktuálnost poskytnutých Osobních údajů. V případě, že jsou Osobní údaje Subjektu údajů neúplné, nepřesné nebo neaktuální, oznámí Subjekt údajů tuto skutečnost Správci údajů, který zjedná nápravu.
Oznámení lze provést buď písemně na adresu Poskytovatele, Josef Figura, Sedliště 111, 739 36 Sedliště nebo elektronicky na e-mailovou adresu info@albrnet.cz.
 
 
 1. Závěrečná ustanovení
 
Poskytovatel se zavazuje řídit těmito Zásadami a právem platným a účinným na území České republiky.
Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem 25. 1. 2020.
 
 
GDPR kontakt Poskytovatele:
 
Osobou zodpovědnou za implementaci GDPR je pověřen p. Josef Figura. Se všemi dotazy a požadavky se obracejte na e-mailovou adresu info@albrnet.cz.